Försäkringar

Har du funderingar kring vilka försäkringar du bör ha som student? Här får du tips och råd om vad som gäller.

Många studenter oförsäkrade

Studenter spenderar ofta sin studietid oförsäkrade och är inte medvetna om riskerna med att vara oförsäkrad i händelse av olycka, sjukdom eller brott. Vad har du för beredskap om oturen skulle vara framme och du skulle bryta en arm eller drabbas av ett inbrott i ditt förråd under studietiden?

Alla studenter som studerar vid Karlstads universitet omfattas under studietiden av universitetets försäkring. Detta gäller även doktorander som bedriver forskarutbildning. Försäkringen gäller vid vistelse vid universitets lokaler och område. Försäkringen omfattar personskador genom olycksfall och i vissa fall sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för:

 • Läkarvård
 • Mediciner
 • Sjukgymnastik
 • Sjukresor och andra utgifter
 • I vissa fall ersättning för sveda och värk

Om din skada blir bestående lämnas ersättning för:

 • Inkomstförlust
 • Lyte, men samt kostnader olägenheter i övrigt
 • Efterlevande vid dödsfall

Med studietid menas då det sker verksamhet anordnad av Karlstad universitet som t.ex:

 • Undervisningstid
 • Tentamen
 • Egna studier
 • Laborationer
 • VFU (Verksamhetsförlagd undervisning) 

Försäkringen gäller också resor i direkt anknytning mellan hemmet och universitet vid denna verksamhet.

Övrig tid är det du själv som ansvar för att du är försäkrad. Detta gäller också när du vistas på Karlstads universitet vid aktiviteter räknas som fritid, exempelvis:

 • Föreningsaktivitet
 • Idrottsaktivitet
 • Övriga fritidsaktiviteter

Universitets försäkring gäller inte heller vid studier i hemmet eller på platser som inte tillhör Karlstads universitet exempelvis Stadsbiblioteket. Försäkringen gäller naturligtvis inte om du råkar ut för något hemma eller på din fritid

Det är därför viktigt att du som student själv tecknar en privat försäkring som täcker händelser som inträffar under din fritid.

Hemförsäkring

Direkt när du flyttar bör du se över dina försäkringar. Många gånger täcker inte de försäkringar du hade sedan tidigare. Om de ändå skulle täcka så har de antagligen inte samma värde eftersom du nu är bosatt på en annan ort eller bostad. 

Hemförsäkring täcker egendom som du äger, hyr eller lånar för privatbruk. En hemförsäkring är en så kallad sakförsäkring som ger dig skydd för dina saker i hemmet. Den innehåller även personligt skydd, rättskydd samt ofta ett reseskydd för resor, i regel upp till 45 dagar.

Olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring

En olycksfallsförsäkring tecknar du individuellt hos ett privat försäkringsföretag och innebär rätt till ersättning om du skulle råka ut för en personskada genom ett olycksfall eller en sjukdom genom smitta.

Ersättningen omfattar bland annat:

 • Sjukvårdskostnader och andra utgifter
 • Inkomstförluster på grund av personskadan
 • Kompensation för sveda och värk
 • Kompensation för lyte, men och olägenheter till följd av skadan

Skulle personskadan leda dödsfall ersätter försäkringen:

 • Begravningskostnader
 • Underhåll till efterlevande

För att ha rätt att teckna en olycksfallförsäkring måste du vara fullt studieför, detta innebär att du inte har:

 • Sjuklön
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Rehabiliteringspenning
 • Förtidspension

En olycksfallsförsäkring gäller inte vid arbets- och belastningsskador eller sjukdom som:

 • Hjärtinfarkt
 • Hjärnblödning
 • Bakterie- och virussjukdomar eller andra smittoämnen som inte inträffat i samband med plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Utlandsstudieförsäkring

Har du tänkt studera utomlands bör du teckna en tilläggsförsäkring.  I din hemförsäkring finns det ett grundskydd som täcker en viss del av eventuella vårdkostnader vid vistelse utomlands. Det är dock inte alltid hemförsäkringen täcker hemtransport eller om en olyckshändelse leder till invaliditet och ansvarsskydd.

Hemförsäkringen täcker också i regel endast resor upp till 45 dagar. Det är därför viktigt att skaffa en tilläggsförsäkring så att du berättigas ekonomisk ersättning om olyckan skulle vara framme vid resan. Tänk också på att innan resan kontakta Försäkringskassan för att fylla i en blankett för intyg om rätt till vård i annat land. Vid vissa utlandstudier ingår försäkring. Kontakta Internationella kontoret på universitetet för att få svar om just dina utlandstudier redan är försäkrade.

Har du frågor om försäkringar för studenter?

Kontakta studiesocialt ansvarig på studentkåren!
Mejl: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 89
Mobil: 070-835 18 30