Fusk och plagiering

Fusk är inte tillåtet på universitetet och kan få allvarliga konsekvenser. Här kan du läsa om vad fusk är, vad som händer om du blir misstänkt och vilken hjälp du kan få av Karlstad Studentkår.

Vad innebär fusk?

Fusk innebär att försöka vilseleda sin examinator vid examination genom att visa på kunskaper som en egentligen inte har, vilket är en form av bedrägeri. Med examination menas de tillfällen när studieprestationen bedöms, exempelvis salstentamen, hemtentamen eller uppsats. Nedan följer tre exempel på vad fusk konkret kan innebära:

  • Plagiat – Att plagiera innebär att använda någon annans text, forskning eller kunskaper och försöka få dem att framstå som sina egna. Det är viktigt att alltid hänvisa till rätt källa när någon annans text används. Kom ihåg att det även är viktigt att citera dina egna gamla texter och arbeten.
     
  • Otillåtna hjälpmedel – Fusklapp är ett exempel på ett otillåtet hjälpmedel vid salstentamen. Andra kan vara mobiltelefon eller böcker. Det är viktigt att läsa instruktionerna inför varje tentamen angående vad som är tillåtet att ha med sig.
     
  • Otillåtet samarbete – Examination ska bedömas individuellt. Om du får en individuell skriftlig uppgift är det därför inte tillåtet att samarbeta så pass mycket att du inte besvarar frågan individuellt. Du får heller inte låta en studiekamrat skriva dina svar. Du kan få diskutera frågorna med dina studiekamrater men det är viktigt att du individuellt besvarar frågorna, om det inte uttryckligen står i uppgiften att ni ska samarbeta. Läs därför instruktionerna noga.

Vad händer om en student misstänks för fusk?

Om läraren misstänker att en student fuskat görs en anmälan till rektor för att utreda ärendet. Disciplinnämnden vid Karlstads universitet avgör sedan om studenten försökt att vilseleda sin examinator eller inte. Bara för att en student är misstänkt innebär det inte att studenten har fuskat. Om dock disciplinnämnden anser att studenten har fuskat kan åtgärder bli varning eller avstängning från studier i ett antal veckor. Avstängning innebär bland annat att studenten inte får delta i undervisning eller examination.

Hur kan du få hjälp?

Om du misstänks för fusk kan du alltid vända dig till studentombudet på Karlstad Studentkår för att få råd och stöd. Studentombudet kan även följa med dig när disciplinnämnden ber dig att yttra dig över vad som hänt.

Låt bli att fuska!

Det är viktigt att du som student har informerat dig om vilka regler som gäller för att minska risken för fusk, om du är osäker tveka inte att fråga din lärare. Se till att alltid hänvisa till rätt källa om du i ett arbete skriver något som inte är dina egna ord. Dubbelkolla också vilka hjälpmedel du får ta med dig vid salstentamen så du inte av misstag får med dig otillåtna hjälpmedel.

Karlstads universitet om fusk och plagiat

Läs mer på universitetets webb:
kau.se/ar-student/mina-studier/tentamen/fusk-och-plagiat

Har du frågor om dina rättigheter?

Kontakta studentombudet!
Mejl: studentombud@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 95