Studenters rättigheter

Som student har du både rättigheter och skyldigheter. Här är några av de vanligaste som är bra för dig att känna till.

Rättssäkerhet på universitetet

Förutom vanliga lagar och regler som gäller i samhället finns det speciella regler som hanterar rättigheter och skyldigheter vid universitetet. Det är viktigt att dessa regler följs av både personal och studenter för att examinationen ska ske på ett rättssäkert sätt och att utbildningarna ska hålla en hög kvalitet vid Karlstads universitet.

Här har vi samlat de viktigaste reglerna som angår dina studier. För mer information kontakta studentombudet eller universitetets läs dokumentet Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet.

 • Kursplan
  Kursplanen är det viktigaste juridiska dokument som finns för din kurs och ska finnas tillgänglig senast en månad innan sista ansökningsdag för kursen. Kursplanen fastställer bland annat kursens utformning och examinationsform och kan inte ändras hur som helst.
   
 • Schema
  Schema med datum för SAMTLIGA obligatoriska moment skall finnas tillgängligt senast två veckor innan kursstart.
   
 • Litteraturlista
  Litteraturlista ska finnas tillgänglig senast en månad innan kursstart. Ibland stämmer inte litteraturlistan och därför är det viktigt att du kontrollerar litteraturlistan innan du köper dina böcker.

   
 • Obligatoriska moment
  Obligatoriska moment är bara obligatoriska om de står med i både kursplan och kursschema. En föreläsning kan inte helt plötsligt bli obligatorisk bara för att din föreläsare bestämmer sig för det.

   
 • Examinationsresultat
  Tentor och alla andra examinationsuppgifter ska vara rättade med inlagt resultat på Mina sidor senast tre veckor efter examinationstillfället.

   
 • Omexamination
  Du har rätt till minst två omexaminationstillfällen inom det första året, utöver ordinarie tillfälle. Du har även rätt till att examineras på gammal kursplan om kursen skulle bytas ut eller läggas ned. Du har också rätt att byta examinator efter två underkända examinationstillfällen.

Rättigheter och skyldigheter

Studenter är skyldiga att informera sig om de regler som gäller vid Karlstads universitet. Studenter är skyldiga att vara aktsam om universitetets lokaler samt följa de olika säkerhetsföreskrifterna. Vidare får ingen diskriminering, störande verksamhet eller beteende, stöld, förfalskning eller sexuella trakasserier ske mot lärare, personal eller andra studenter.

Om dessa regler inte följs kan student bli anmäld till disciplinnämnden och bli avstängd från sina studier. Disciplinära åtgärder kan också bli aktuellt vid fusk, såsom exempelvis plagiat eller att ha med otillåtna hjälpmedel vid examination.

Studenter är också skyldiga att följa reglerna för datoranvändning vid Karlstads universitet (länk) som bland annat innebär att användning av internet inte får kränka andras integritet.

Studentfallsrapporten

Karlstad Studentkårs studentombud ger studenter råd och stöd om de stöter på problem i sin utbildning. De problem där studentombudet aktivt måste driva studentens fråga gentemot universitetet kallas studentfall. 

Studentfallsrapporten är en sammanställning av de studentfall som inkommit till Karlstad Studentkår. Rapporten visar vilka typer av problem som är vanligast förekommande, samt ger förslag på förbättringar som kan göras för att höja utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet.

Läs Studentfallsrapporten 2015/2016

Läs en sammanfattning av Studentfallsrapporten

Har du frågor om dina rättigheter?

Kontakta studentombudet!
Mejl: studentombud@karlstadstudentkar.se
Telefon: 070-780 79 90