Är du intresserad av att vara en del av Karlstads Studentkårs presidium? Läs nedför vilken av rollerna som skulle passa dig bäst

Ordförande, arbetstakt 100%

 • Vara Karlstad Studentkårs främsta representant och ett ansikte utåt för studentkåren
 • Ha ett övergripande ansvar för studentkårens verksamhetsstyrande processer samt rapportering och uppföljning av verksamhet och ekonomi
 • Driva den politiska agendan genom att koordinera organisationens påverkansarbete och ansvara för kontakten med Karlstads universitet, Karlstads kommun och Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 • Leda kårstyrelsens och presidiets arbete, i samråd med kanslichef initiera att beslut verkställs
 • Ansvara för organisationens demokratiska processer genom att ha överblick över beslutsprocesserna i kårfullmäktige, kårstyrelsen, utskott och andra organ
 • Se till att kårfullmäktiges och kårstyrelsens ledamöter får adekvat utbildning för sitt uppdrag,
 • Ansvara för presidiets fysiska och psykosociala arbetsmiljö och
 • Ansvara för kontakt med valnämnden och valberedningen

Utbildningspolitiskt ansvarig, arbetstakt 100%

 • Bevaka utbildningskvalitén vid Karlstads universitet
 • Stötta studentrepresentanter i deras uppdrag och ansvara för rekryteringen av studentrepresentanter
 • Koordinera projekt knutna till det utbildningspolitiska området
 • Ansvara för omvärldsbevakning rörande aktuella frågor i högskolesektorn och vara uppdaterad på nationell utbildningspolitik
 • Ansvara för kontakten med Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

 Studiesocialt ansvarig, arbetstakt 100%

 • Vara studerandeskyddsombud på Karlstads universitet
 • Bevaka och påverka studenternas arbetsmiljö samt bevaka och verka för studenternas mående
 • Arbeta för inkludering och jämställdhet rörande studenter
 • Koordinera projekt knutna till det studiesociala området
 • Ansvara för föreningskontakt.

Chefredaktör för Karlstads studenttidning, 20%

 • Vara ansvarig utgivare för Karlstads studenttidning
 • Ansvara för att innehållet i Karlstads studenttidning följer gällande lagstiftning och de pressetiska reglerna
 • Informera om, engagera kring och kritiskt granska studentrelaterade frågor
 • Rekrytera redaktion till Karlstads studenttidning och leda redaktionens arbete
 • Färdigställa tidningen inför tryck
 • Ansvara för Karlstads studenttidnings digitala kanaler
 • Ansvara för att Karlstads studenttidnings grafiska profil efterlevs och ansvara för en god kontakt och samarbete med partners.

Ansökan till presidiet

Har du frågor om ansökningen?

Sara Spets

Ordförande valberedningen


Email:
valberedning@karlstadstudentkar.se