Dina rättigheter

Som medlem i Karlstad Studentkår kan du vara trygg i att du kan fokusera på det som är viktigast under din studietid, nämligen studierna.

Foto: Karlstad Studentkår

Fråga studentombudet!

Det är inte enkelt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Dina rättigheter regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Karlstads universitet. Studentkåren arbetar ständigt med att dessa rättigheter efterlevs och att du som student ska få en så rättssäker utbildning som möjligt.

Studentombudet finns till för att informera dig om dina rättigheter och stödja dig om du upplever problem i samband med dina studier och ombudet brukar stötta studenter i ärenden som rör:

  • Administrations- och informationsproblem
  • Antagning
  • Disciplinärenden
  • Examination
  • Bristande utbildningskvalitet
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Verksamhetsförlagd utbildning
  • Uppsatser och examensarbeten

Ärenden hanteras konfidentiellt

Studentärenden kan innehålla känslig information och hanteras därför konfidentiellt. Det är du som student som bestämmer vad informationen kan få användas till, känslig information lämnas inte ut om inte samtycke för detta ges av berörd student.

Hantering av personuppgifter

I studentombudets arbete hanteras personuppgifter som regleras av personuppgiftslagen, PUL. Dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

De uppgifter som dokumenteras är sådan studenter lämnat in eller som erhållits av universitetet.

Personuppgifter sparas endast i den utsträckning som är nödvändigt för att studentombudet ska kunna arbeta med ärendet. Ärenden sammanställs i en anonymiserad studentfallsrapport och gallras regelbundet därefter.

Som student har du alltid rätt att begära ut vilken information som finns hos oss och vi är skyldiga att rätta information som är felaktig, ofullständig eller missvisande.

Har du frågor om dina rättigheter?

Juval Pruitt

Telefon:
070-780 79 90

Email:
studentombud@karlstadstudentkar.se